dizionariogallic.altervista.org

Website:http://dizionariogallic.altervista.org
Voti positivi ricevuti0
Voti negativi ricevuti3
karma:-2 (voti positivi-voti negativi)0 punti guadagnati

No badges were foundDefinizioni (5080)

1

0   0

addunà


 (p.p. addunàtë) v. intr. pronom.: Accorgersi, Rendersi conto, Avvedersi.  Më n’àggi' addunàtë ca nò mmë vólë dà i sòldë!  Me ne sono accorto/a che non mi vuole dare i soldi!// [..]
Origine dizionariogallic.altervista.org

2

0   0

addurà


(p.p. adduràtë) v. tr.: Odorare, Annusare. Adduràvë tutt’i fìurë ca truvàvë: Odorava  tutti i fiori che trovava.
Origine dizionariogallic.altervista.org

3

0   0

addùrë


sm.: Odore. Fà a 'ddùrë: Odorare.  Fàci' a 'ddùrë d'a cëpùllë: Odora di cipolla.// Fig.  Së sénd' a ‘ddùrë d'u càsë arrusciàtë: Si sente l'odo [..]
Origine dizionariogallic.altervista.org

4

0   0

adduréndë


agg. m. e f.: Che emana  un odore gradevole,  Odoroso/a.
Origine dizionariogallic.altervista.org

5

0   0

addurméscë


(p.p. addurmësciutë) v.intr. pronom.: Informicolirsi,  Intorpidirsi.  M’é addurmësciùt' a gàmmë: Mi si è informicolita la gamba.
Origine dizionariogallic.altervista.org

6

0   0

adoperà


(p.p. adoperàtë) v. tr.: Adoperare./// Anche aduparà
Origine dizionariogallic.altervista.org

7

0   0

aducàtë


  agg. m e f.: Educato/a./// Anche educàtë.
Origine dizionariogallic.altervista.org

8

0   0

aducchià


(p.p. aducchiàtë) v. tr.: Adocchiare, Vedere. Nòn gi' adòcchië : Non ci vede, Non vede bene.
Origine dizionariogallic.altervista.org

9

0   0

aduparà


(p.p. aduparàtë) v. tr.: Adoperare./// Anche adoperà
Origine dizionariogallic.altervista.org

10

0   0

affaccià


(p.p. affacciàtë) v. rifl.: Affacciarsi.  Affacciàtë a lu bbalcónë!: Affacciati al balcone!// Fig.  Va' t’affàccë: Vai a vedere.  Va' t’affàccë së vén' u mìedëc [..]
Origine dizionariogallic.altervista.org


Per vedere tutte le definizioni di 5080, registrati.