Significato di chokkaku
Cosa vuol dire chokkaku? Trova il 2 significato della parola chokkaku. Puoi anche aggiungere una definizione per chokkaku

1

0   0

chokkaku


: angolo retto.
Origine goshinjitsuacademy.it

2

0   0

chokkaku


: intuizione.
Origine goshinjitsuacademy.it

Aggiungi significato per chokkaku
Conteggio delle parole:
Nome:
E-mail: (*facoltativo)

<< chikara chokuritsu shisei >>